ថាមពលព្រះអាទិត្យ

  • ការបញ្ជាក់អាគុយជែល ៦-CNJ-១០០
  • ការបញ្ជាក់អាគុយជែល ៦-CNJ-២០០
  • ការបញ្ជាក់អាគុយជែល ៦-CNJ-២៥០