ថ្មព្រះអាទិត្យ

  • លក្ខណៈបច្ចេកទេសថ្ម 6-CNJ-100 Gel
  • លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃថ្ម 6-CNJ-200 Gel
  • លក្ខណៈបច្ចេកទេសថ្ម 6-CNJ-250 Gel