សេវាកម្មអឹមភី

ដំណើរការ OEM / ODM / PLM (TOP) ធម្មតារបស់ MUTIAN ENERGY គឺផ្អែកលើប្រព័ន្ធធានាគុណភាព ISO9001 ។ TOP ទាក់ទងនឹងការធ្វើការជាក្រុមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃផ្នែកដែលបង្កើតបានជាការលក់ស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍វិស្វកម្មការទិញផលិតកម្មនិងសំភារៈនិងភ័ស្តុភារដោយធានានូវផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងការដឹកជញ្ជូនភ្លាមៗដល់អតិថិជន។

OEM Procedure