សេវាកម្ម OEM

ដំណើរការ OEM/ODM/PLM (TOP) ធម្មតារបស់ MUTIAN ENERGY គឺផ្អែកយ៉ាងតឹងរឹងលើប្រព័ន្ធធានាគុណភាព ISO9001។TOP ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើការងារជាក្រុមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃនាយកដ្ឋានបង្កើតផ្នែកលក់ ការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ វិស្វកម្ម ការទិញ ផលិតកម្ម និង QA និងភស្តុភារ ដោយធានានូវផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងការដឹកជញ្ជូនភ្លាមៗសម្រាប់អតិថិជន។

នីតិវិធី OEM